3 Özg.Hizm.Stn.Kitpç(INSAN KAYNAKLARI)

INSAN KAYNAKLARI

Özgün Hizmetler
Alatimya Village Hotel yeğleyen işveren olarak tanımak için
* Nitelikli bir çalışma deneyimi
* Sürekli eğitim ve gelişim fırsatı sunar.

Özgün Hizmet Standartları
Nitelik İş Olanağı Sağlamak

İleriye dönük umut veren adaylar için dış görünüş olarak kişisel ilişkilerde profesyonel
bir görünüm sergilenecektir.
Tüm Alatimya çalışanları tutarlı ve rekabet koşullarına uygun olarak çalışacaklardır.
* Tüm duyurular, Alatimya Village Hotel ve bölgesel otel logolarını ve doğru biçimde
hazırlanmış aranılan nitelikleri kapsamalarıdır.
* Tüm yazışmalar nitelikli bir biçimde otelin başlıklı kağıtlarıyla yapılmalıdır.
* Tüm başvurular en çabuk biçimde değerlendirilip yanıtlandırılmalıdır.
* Tüm görüşme ve işe alım işlemleri anlaşılır bir biçimde anlatılmalı, tutarlı ve duyarlı bir
biçimde alınmalıdır.
* Kurallar ve koşullar açık bir biçimde belirtilmeli ve bir çalışanın hizmet süreleri ve
çalışmalarıyla ilgili bir kopyası sağlanmalıdır.
* Tüm başarılı adaylara üç gün içinde bilgi ve randevu verilmelidir.
* Tüm çalışanlara işleriyle ilgili kurallar, koşullar ve hizmet süreleri açık bir biçimde
anlatılmalı ve kendilerine bunun bir kopyası verilmelidir.
* Tüm çalışma ilkeledi ayrım gözetmeyen tutarlı, o ülkenin yasalarına ve Alatimya’nın
politikalarına uygun olmalıdır.
* Çalışanlara verilen bilgiler doğru olmalı ve kendilerine değişik konularda yardımcı
olunmalıdır.
* Tüm kişisel bilgilerde gizlilik korunmalıdır.

Yeni işe alınan personele işe başlama tarihini izleyen bir hafta içersinde otel ve kendi
bölümü hakkında bilgi verilecektir.
Uygun olan durumlarda yeni işe alınanlar deneme sürelerinde onlara özel hazırlanmış
bir işbaşı eğitim programı alacaklardır.
* İşe yeni alınan çalışan için tanıtım programı hazırlanmalı, görevlendirilecek bir çalışan
tarafından yeni gelen kişinin iyi karşılanması ve desteklenmesi sağlanmalıdır.
* aşağıda belirtilen konular işe yeni başlamış olan çalışana ilk gün içinde sunulmalıdır.
- ön ve arka bölümü de kapsayan otel gezisi
- çalışan kullanım alanları
- acil durum işlemleri
- Genel Müdür, Bölüm Müdürleri ve Yönetim ekibiyle tanışma…
* Yeni işe girenler aşağıdaki konularda aydınlatılacaklardır:
- çalışma süresi, kural ve koşulları

- Güncel bir Personel El Kitabi
- Üniforma, kimlik kartı ve giysiyle ilgili kurallar.
* Bölüme ilişkin bilgiler aşağıdakileri kapsayacaktır:
- İş sorumluluğu
- Uzman bir kimsenin yanında eğitim yapmak
- Bölümündeki işlem ve olanakları öğrenmek
- Bölüm Çalışma Programı
- İnsan Kaynakları Müdürü’yle izleme görüşmesi.
* Tanıtım Programının tamamı kayda geçirilmeli ve çalışanla Bölüm Müdürü tarafından
imzalanmalıdır.
* Yeni elemanların yetiştirilmesi programı her bölüm için en az aşağıdakileri kapsamlıdır:
- Çalışma yöntemleri
- Temel sağlık, güvenlik ve hijyen
- Bölgesel servis nitelik standartları

Çalışanlara nitelikli olanaklar sağlanacaktır.
Çalışanlar zor durumda kaldıklarında profesyonel destek ve yardımdan yararlanma
fırsatına sahip olacaklardır.
Çalışanlar güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarında sahip olacaklardır.
* Eğitimciler seçilmeli ve uzman bir düzeyde eğitilmelidirler.
* Personel yetiştirme programları sürekli izlenmeli ve Bölüm Müdürleriyle eğitimi alan
çalışanlarca kaydedilmelidir.
* Deneme süresinin söz konusu olduğu durumlarda, söz konusu çalışan, Bölüm Müdürü
tarafından değerlendirilip iş anlaşmasının sürüp, sürmeyeceğiyle ilgili bir karar vermelidir.
* Tüm çalışanlar, çalıştıkları ilk yıl içinde en az aşağıdaki konularda eğitilmelidir:
- Yangın ve acil durum.
- Sağlık ve güvenlik önlemleri.
- İlk yardım ve yaşam kurtarma.
- konuk hizmeti.
* Tüm personel alanları sürekli olarak izlenmeli ve bu alanların sürekli yüksek nitelikte
olmasına özen gösterilmelidir.
* Çalışanlara yardımcı olmak için aşağıdaki konularda verilmelidir:
- Danışma
- Sağlık hizmetleri.
- Acil durumlarda ilgilenme.(kaza vs)
- Vefat, ayrılık
-Doğum izni v.b
* Aşağıdaki konulara kaynak ayrılarak işlemler geliştirilmelidir:
- koruyucu giysilerin giyilmesi,
- ilk yardım düzenlemeleri,
- yangın ve acil durum düzenlemeleri,
-güvenlik ve hijyen eğitimi,
- iş kazası raporu,
- sağlık ve güvenlik toplantıları

Çalışanların karar alma aşamasında katılımlarını sağlamak, hizmet ve iş geliştirme
konusunda düşüncelerini söylemeleri için etkin bir biçimde özendirileceklerdir.
Çalışanlar otel ve şirketlerle ilgili ve çalışmalarını etkileyen konularda sürekli ve düzenli
olarak bilgilendirilecektir.
Çalışanlar Alatimya markasını oluşturan ve destekleyen davranış hizmet standartları
konusunda net bir bilgiye sahip olacaklardır.
Çalışanlara girişimde bulunma ve işleriyle ilgili sorumluluk almaları konusunda fırsat
tanınacak ev özendirilecektir.
Çalışanların yöneticilere performanslarını resmi ve resmi olmadan gözden geçirme
fırsatları olacaktır.
* Personel Danışma Grubu, Sağlık ve Güvenlik Grubu, Konuk Hizmet Ekibi, Öneri Sistemi,
Nitelikli Servis Standartları Ekibi gibi işleyişler oluşturularak çalışanların karar alma
süresince katılımları sağlanmalıdır.
* Aşağıdakilerin olabilmesi için iletişim süreçleri oluşturulmalıdır
* Yukarıdan aşağıya güvenilir ve hızlı iletişim ağları: yönetim toplantıları, günlük brifingler,
bilgi panoları, bilgi bültenleri
* Aşağıdan yukarıya iletişim ağı ve geri bildirim.
* Altı Alatimya hizmet değeri ve servis standartları: işe uyum, konuk hizmetleri
değerlendirilmeleri ve ilgili eğitim programlarına katkıda bulunarak işe yeni alınan çalışanın
bunları anlaması sağlanmalıdır.
* Hizmet değerleri ve standartları düzenli bir biçimde gözden geçirilerek güncelleştirilmeli ve
her zaman çalışanın elinin altında bulundurulmalıdır.
* Çalışana konuk yakınmalarını ve isteklerini ele alma, tasarımlar yürütme, kendi
performansını değerlendirme gibi konularda sorumluluk alma, girişimde bulunma fırsatları
verilmelidir.
* Performans değerlendirmelerinde var olan sistemin iki yönlü bilgi akışı sağlanmasına özen
gösterilmelidir.
* Sistem yıllık olarak çalışanlara ve altı ayda bir yönetime değerlendirme fırsatı sağlamalıdır.
* Resmi olmayan işbaşı görüş bildirmeleri özendirilmelidir.

Çalışanlarının hizmetlerinde üstün performans gösterdikleri, bağlılık ve servise katkıda
bulundukları zaman bu durum dikkate alınacak ve ödüllendirilecektir.
* Ayın / Yılın Personeli, Başarı Sertifikası, Uzun Hizmet Ödülleri gibi, resmi ve resmi
olmayan performans ve başarıları ödüllendirilen sistemler oluşturulmalıdır.

Eğitim ve Geliştirme Fırsatları

Tüm çalışanlar planlı eğitim ve yetiştirme programlarıyla çalışmalarını sürekli
geliştirme fırsatına sahip olacaklardır.
* Çalışanı kendini geliştirmeye özendirecek ve Bölüm Müdürleri çalışanlarının eğitimi ve
gelişmesi konusunda rol oynamasını sağlayacak bölgesel eğitim politikaları geliştirilmelidir.

* Yıllık otel eğitim tasarısı bütçelenmeli ve bu iş tasarısının bir parçası olmalıdır.
* Yapılan eğitim tasarsının gerçekleştirilmesi için gerekli olanak ve araçlar otel içinde
bulundurulmalıdır.
* Tüm yerel ve ulusal yasalar için gerekli olan eğitim bu yasalara uygun olarak yapılamalı ve
kayıt edilmelidir.
* Gerekli görülen yerlerde Yiyecek ve İçeceğin kilit personeli yetkili bir kurumdan hijyen
sertifikası olmalıdır.
* Tüm eğitim gereksinimleri belirlenmeli, bütçesi ayrılmalı ve tasarlanan zaman içinde
yapılmalı.
* Sürekli gelişmeye sağlamak için bir yetiştirme felsefesi ve çerçevesi geliştirilmeli ve kilit
çalışan bu konuda eğitilmelidir.

Tüm çalışanlar şirket içinde kendi gizil güçlerini geliştirme, kariyerlerini zenginleştirme
fırsatına sahip olacaktır.
* Çalışanların sürekli gelişimi için değişik alanlarda eğitim alarak becerilerini arttırmaları
sağlanmalıdır.
* Grup içi işe alma ve boş pozisyonları grup içi duyuru duyurma sistemi oluşturulmalıdır.
* İleriye dönük umut veren kişiye özel gelişim programları hazırlanmalıdır.
* Yönetici gelişimi ve yükseltme tasarlanması Alatimya politikasına uygun olmalıdır.

Yararlar
* Ekipler arası ve ekip içi etkili iletişimin sağlanması.
* Daha nitelikli çalışanları çekmek ve elde tutmak.
* Kilit personele başkalarını eğitme ve yetiştirme olanağı vermek.
* Eğitimin yatırım olarak geri dönüşünü sağlamak.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

PERSONEL İÇİN EL KİTAPÇIĞI